Dự thảo Luật Đất đai
03/03/2023 06:00
   
Dự thảo Luật Đất đai
Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, việc quản lý đất đai và chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực h
 Tải file đính kèm            
 Người đang truy cập: 100
 Tổng số truy cập: 2365988