Kết quả xây dựng nông thôn mới tuần 2 tháng 3 Kế hoạch tuần 3 tháng 3 năm 2024
19/03/2024 08:07
   
Kết quả xây dựng nông thôn mới tuần 2 tháng 3 Kế hoạch tuần 3 tháng 3 năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KỲ KHANG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 03/BC-UBND

Kỳ Khang, ngày 16  tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả xây dựng nông thôn mới tuần 2 tháng 3

Kế hoạch tuần 3 tháng 3 năm 2024

 

 

I. Thành phần tham gia

1. Đoàn công tác chỉ đạo xã : 02 Đ/c

- Đ/c Nguyễn Lộc Hằng-HUV, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện

- Đ/c Phan Duy Cường- HUV, Đồn trưởng đồn biên phòng Kỳ Khang

2. Cán bộ, công chức xã: BCĐ; BQL cấp xã: 28 Đ/c có mặt chỉ đạo tại các thôn thường xuyên tại các ngày trong tuần.

II.  Kết quả thực hiện, hình ảnh minh chứng

1. Đối với tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

1.5 Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa:

- UBND xã đổ 2 sân bóng chuyền với diện tích 750m2 tại khu thể thao xã.

2. Kết quả thực hiện tại các thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu:

- Các thôn tổ chức họp dân để triển khai nội dung xây dựng nông thôn mới năm 2024.

2.1 Thôn Vĩnh Phú.

- Phối hợp với Điện lực Kỳ Anh lắp đặp các tuyến đường điện trong thôn

 - 11/11 thôn ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, cắt tỉa hàng rào xanh

III. Tồn tại, hạn chế

- Các thôn ra quân làm nông thôn mới chưa đồng đều, chưa thường xuyên.

IV. Kế hoạch tuần tiếp theo

- Họp Ban chỉ đạo NTM và các thôn  rà soát lại các tiêu chí, chỉ tiêu.

- Các đồng chí phụ trách tiêu chí rà soát và làm kế hoạch đường găng tiêu chí mình phụ trách.

- Chỉ đạo các thôn tiếp tục công việc hoạt động nông thôn mới.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Đoàn kiểm tra huyện:

- Các phòng, ngành, đơn vị liên quan;

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND;

- MTTQ và các đoàn thể;

- Văn phòng NTM huyện;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 (Đã ký)

 

Hồ Lương Hùng

 

 

 

 

 

 

 

 Người đang truy cập: 48
 Tổng số truy cập: 2365883